undefined
undefined
+
  • undefined
  • undefined

微流磁力齿轮泵

G2-009齿轮泵

排量 最高转速
 0.09 ml/rev   6000 RPM
最大流量 最大流量
 @1450PRM 130 ml/min   @2830PRM 250 ml/min
最大流量 最大压差
 @6000PRM 540 ml/min  10 bar
最大进口压力 承受最大负压
 100 bar  250 mbar
温度范围 粘度范围
  -20°C to 130°C
 5 to 3000 mPas
旋转方向 接口规格
 可选  G 1/8 ", NPT 1/8 "
旁通溢流阀 压力控制阀
 可用  不可用
磁力传动的最大传递扭矩  
 250 mNm  

附件